پل دانش


  • 1
توضیحات

با بررسی کارافرینان برتر جهان ، چنین بر می ایدکه همگی از پشت عینک دگراندیشی و بدون درگیر شدن در چهارچوب های کلیشه ای ذهنی به مسائل نگریسته اند.

این نوع نگرش زاییده فرایند تربیت خاصی است که مطالعه و کتاب خوانی در این زمینه یکی از راه کار های دستیابی به این تربیت می باشد.

با این نگرش به بخش پل دانش مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان (متاکو ) می کوشد تا با تالیف و ترجمه و گرداوری کتاب در زمینه های انگیزش و موفقیت ، مدیریت و کسب و کار و کاربرد های فناوری اطلاعات در کسب و کار ، اثر مثبتی هرچند کوچک در جامعه پیرامون خود داشته باشد و موجب انگیزش و تشویق افراد و تحکیم اراده ان ها در دستیابی به اهداف بلندشان باشد.

جزئیات گروه شرکت های متاکو