علی میرجمالی

علی میرجمالی

مدیر مزکر آموزش بازرگانی

. مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان از1387 تاکنون
. دانشپذیر دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)
. مسئول آموزش و توانمندسازی اتاق جوانان بین الملل ایران
. مدیر اجرایی کارگزاری شرکت چاپ و نشر در استان اصفهان
. مسوول کارگروه آموزش و پژوهش کمیته فرش دستباف اصفهان
. دبیر اجرایی اولین و دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان
. مدرس بیش از 768 دوره و سمینار آموزشی